Hazim Rahahleh, Ph.D.

Managing Partner / Co-Founder